Program rada Sindikata

PROGRAM RADA
SINDIKATA RADNIKA AERODROMA ZAGREB (SRAZ)
Izrada programa rada SRAZ-a proizlazi iz potrebe planiranja aktivnosti koje članovi sindikata imaju namjeru poduzeti u svrhu postizanja ciljeva određenih samim Statutom SRAZ-a.
Sindikat ima podlogu za svoje djelovanje u Zakonu o radu kao i u propisima iz međunarodnog radnog prava, konvenciji Međunarodne organizacije rada i Europske socijalne povelje.
Preduvjeti za izradu Programa rada SRAZ-a
Da je Sindikat potvrdio svoj legalitet i legitimitet na području svojeg djelovanja.
Da je otvoren za komunikaciju sa radnicima.
Da je svjestan svojih osnovnih zadaća:
-upisivanje novih članova
-informiranje članova, briga o njima i savjetovanje
-pravna podrška članovima u slučaju sukoba
-sudjelovanje pri izboru radničkog vijeća
-podrška radničkom vijeću pri sklapanju sporazuma sa poslodavcem
Zbog uspješnog zadovoljenja navedenih ciljeva i zadaća donosimo Program rada za naredno razdoblje (do slijedeće Skupštine).
Program rada možemo podijeliti u nekoliko područja:
1.Ostvarenje osnovnih uvjeta za rad SRAZ-a
2.Postizanje dobre komunikacije sa radnicima
3.Educiranost članova sindikata
4.Postizanje optimalnih odnosa sa poslodavcem kroz predlaganje zajedničkih akcija u cilju poboljšanja rada, života i standarda radnika
1. Ostvarenje osnovnih uvjeta za rad SRAZ-a kroz
-tehničke preduvjete (npr. prostorija, telefon, fax, PC, printer i sl.)
-dostupnost svih akata koji se odnose na rad prava i zaštitu radnika i ostvarenje njihovog interesa
-nabavka stručne literature i informacija te potrebnih zakona i drugih propisa važnih za položaj radnika
-sklapanje ugovora sa knjigovođom u svrhu urednog i zakonski propisanog vođenja sindikalnih financija
-dostupnost pravnog savjetnika za sva pitanja i sve moguće probleme nastale pri radu sindikata
-redoviti sastanci Upravnog vijeća SRAZ-a
-redoviti sastanci sa poslovodstvom
2. Postizanje dobre komunikacije sa radnicima
-neprestani kontakt članova Upravnog vijeća Sindikata sa ostalim članovima i potencijalnim članovima
-mogućnost uključivanja i ostalih članova u različite aktivnosti
-stvaranje raznih komunikacijskih kanala za prikupljanje općih, posebnih, javnih i povjerljivih informacija npr. ankete, upitnici i sl.
-otvaranje web stranice na Internetu gdje su mogućnosti komuniciranja šire i dostupne svim članovima i potencijalnim članovima
-otvaranje e-pošte svim članovima putem koje ćemo lakše obavještavati i biti obaviješteni, dopisivati se, slati pozive i sl.
-mogućnost otvaranja foruma o aktualnim pitanjima
-kutić za ideje itd.
-razvijanje komunikacije putem biltena tj. Proglasa
-mogućnost osnivanja vlastitih novina u budućnosti
-održavanje proširenih sastanaka Upravnog vijeća
-otvoreni sastanci za sve članove koji žele prisustvovati
-kompletan uvid u rad sindikata i financijsko godišnje izvješće
3.Educiranost članova sindikata
Edukacija članova Sindikata naročito sindikalnog vodstva je neophodna. Edukacija treba biti stalna i povremena, a manifestira se kroz analizu praktičnih postupaka, kroz praćenje i čitanje stručne literature, kroz prisustvovanje seminarima i tematskim stručnim skupovima i konferencijama, razmjeni iskustava sa drugim sindikatima i drugo.
4.Postizanje optimalnih odnosa sa poslodavcem
-sa poslodavcem uspostaviti kooperativan odnos u svrhu poticanja poboljšanja uvjeta rada i smanjenja nepotrebnih troškova poslovanja
-da se razvije odnos povjerenja među radnicima jača motivacija te tako poveča učinkovitost
-da nas se uključi u kolektivno pregovaranje
-predlaganje zajedničkih akcija u cilju poboljšanja rada, života i standarda radnika kao npr.
-usklađivanje satnica zaposlenih u cijelom poduzeću, a time i višak sati jednako tretirati u svim službama
-upisivanje poduzeća u stambenu štedionicu kroz koju mogu radnici dizati povoljne stambene kredite
-permanentno bazično školovanje za sve novozaposlene u prometu i ostalim službama gdje je to potrebno
-permanentno osvježavanje potrebnih znanja u svim djelovima poduzeća
-osnovno kompjutersko školovanje
-napredno kompjutersko školovanje
-rješavanje tekućih problema
Neke točke iz ovog Programa su već realizirane ili proces ostvarivanja traje. Za neke zadatke iz programa je potrebno vrijeme, a o nekima tek trebamo razgovarati sa poslodavcem. U tu svrhu tražiti ćemo od direktora veću suradnju tj. njegovu veću dostupnost i redovno informiranje te jednako tretiranje svih sindikata.
Upravno vijeće SRAZ-a prihvatilo je ovaj Program rada na sjednici održanoj 30.11.2004. te ga je prihvatilo kao okvirni program svojih aktivnosti.

4287 Ukupno 7 Danas
error: Content is protected !!