Statut

Temeljem članka 172. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17 i 98/19) Skupština Sindikata radnika aerodroma Zagreb usvojila je dana 08.09.2021. godine sljedeći

S T A T U T

SINDIKATA RADNIKA AERODROMA ZAGREB

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sindikat radnika aerodroma Zagreb (u daljnjem tekstu: Sindikat) je dobrovoljna, nestranačka organizacija, nezavisna u svojem radu u odnosu na poslodavca, s pravima i obvezama koje ima na temelju zakona i ovog Statuta, poštujući Ustav i zakone Republike Hrvatske.

Riječi i pojmovi koje imaju rodno značenje, koji su korišteni u ovom Statutu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Sindikat se zalaže za radnička prava i poštivanje socijalnih načela, poštivanje radnopravnih propisa, dosljednu primjenu načela pravne države u pitanjima radničkih prava, ostvarenje socijalne pravde te u sklopu tih ciljeva sklapa kolektivni ugovor i pruža svojem članstvu radno-pravnu zaštitu, organizira edukativne seminare i materijalno pomaže članstvo.

ČIanak 3.

U ostvarenju temeljnih ciljeva Sindikat djeluje samostalno te zajedno s drugim sindikalnim organizacijama prema utvrđenim pravilima sindikalnog rada, dosljedno štiteći prava i interese članova koristeći se svim zakonitim sredstvima sindikalne borbe i pritiska.

Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.

Sindikat se može udruživati u udruge više razine.

NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK

Članak 4.

Naziv Sindikata je: Sindikat radnika aerodroma Zagreb.

Skraćeni naziv Sindikata je SRAZ

Sjedište Sindikata je: Međunarodna Zračna luka Zagreb, Ulica Rudolfa Fizira 1, HR-10150 Zagreb – ZLZ.

Sindikat ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm, uz rub kojeg je ispisano: Sindikat radnika aerodroma Zagreb, a u sredini se nalazi znak Sindikata.

Znak sindikata je: stilizirana krila zrakoplova koja se nalaze u krugu.

Članak 5.

Sindikat je samostalna pravna osoba koja pravnu sposobnost stječe danom upisa u registar kod ministarstva nadležnog za rad.

Sindikat predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju odredi Upravno vijeće.

ČLANOVI SINDIKATA

Članak 6.

Članovi Sindikata mogu biti svi zainteresirani radnici kao i umirovljenici, koji ne mogu biti birani u tijela Sindikata.

Članak 7.

Svaki član Sindikata dužan je postupati sukladno odredbama ovog Statuta, Programa rada te usvojenim odlukama tijela Sindikata, a naročito:

 • na svom radnom mjestu savjesno i stručno obavljati svoje radne obveze,
 • čuvati imovinu Sindikata i poslodavca,
 • uredno plaćati članarinu,
 • promicati Sindikat s ciljem povećanja članstva

Članak 8.

Svaki član Sindikata ima pravo:

 • sudjelovati u radu Sindikata,
 • birati i biti biran u tijela Sindikata,
 • biti obaviješten o aktivnostima i odlukama sindikalnih tijela,
 • inicirati aktivnosti, davati prijedloge i mišljenja vezane za rad Sindikata,
 • zahtijevati pravnu i novčanu pomoć sukladno ovom Statutu i aktima Sindikata.

Novčanu pomoć i ostale pogodnosti koje pruža Sindikat član može koristiti od trenutka uplate članarine.

Članak 9.

Članom Sindikata se postaje dragovoljnim potpisivanjem pristupnice.

Članovi koji se ponovo upisuju nakon ispisa iz sindikata, materijalna prava iz članka 8. ostvaruju nakon isteka od šest mjeseci od dana potpisivanja pristupnice.

Članak 10.

Svaki član Sindikata dužan je plaćati članarinu.

Visina članarine propisuje se odlukom o članarini koju donosi Upravno vijeće.

Članarina se naplaćuje ustezanjem od plaće člana i uplatom na žiro račun Sindikata, sukladno Zakonu o radu.

Iznimno, u opravdanim slučajevima član Sindikata može uplaćivati članarinu izravno Sindikatu.

Za vrijeme dugotrajnog bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta i drugih opravdanih razloga, član Sindikata nije u obvezi plaćanja sindikalne članarine.

Članak 11.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem vlastoručnim potpisom ispisnice pred sindikalnim povjerenikom,
 • brisanjem iz članstva ako se niti pored pisanog upozorenja ne namiri dugovanje članarine duže od tri mjeseca uzastopno,
 • odlukom Upravnog vijeća radi nepoštivanja odredbi Statuta i odluka tijela Sindikata
 • smrću člana.

Brisanje iz članstva Sindikata postaje pravomoćno u roku od 30 dana nakon predaje ispisnice, odnosno tri mjeseca ako je član koristio neko materijalno pravo u posljednja tri mjeseca prije predaje potpisane ispisnice, a to vrijeme za člana ima status otkaznog roka.

U vremenu određenom u stavku 2. ovog članka, član je obvezan vratiti svu mu povjerenu imovinu Sindikata, te u cijelosti vratiti ostatak novčanih potraživanja.

Članak 12.

Radi nepoštivanja odluka tijela Sindikata, Programa i Statuta, član može biti kažnjen opomenom ili isključivanjem.

Odluku o kaznama iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće uz pribavljeno mišljenje i dokaze te u nazočnosti okrivljenog člana.

Odluka se članu dostavlja u pisanom obliku u roku 15 dana od dana donošenja.

Članak 13.

Protiv odluke iz članka 11. ovog Statuta kažnjeni član ima pravo podnošenja žalbe radi preispitivanja odluke Sudu časti u roku 15 dana od kada je primio odluku.

Sud časti je dužan preispitati pobijanu odluku po žalbi u roku 30 dana od podnošenja žalbe, donijeti pisanu odluku o žalbi te istu dostaviti članu.

Odluka Suda časti je konačna.

IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD SINDIKATA

Članak 14.

Sredstva za rad Sindikata ostvaruju se prvenstveno članarinom.

Sindikat može sredstva za rad ostvarivati i donacijama, dobrovoljnim prilozima i prihodima od imovine.

Članak 15.

Sredstva iz članka 14. ovog Statuta raspoređuju se sukladno financijskom planu za kalendarsku godinu u skladu s Programom rada.

Financijski plan donosi Upravno vijeće.

Članak 16.

Upravno vijeće može odobriti prema financijskim mogućnostima naknadu za sindikalni rad.

Naknadu ili novčanu pomoć članovima Sindikata (povratno ili nepovratno) može se odobriti sukladno Pravilniku.

TIJELA SINDIKATA

Članak 17.

Tijela Sindikata jesu:

 1. Skupština Sindikata
 2. Upravno vijeće Sindikata
 3. Predsjednik Sindikata
 4. Nadzorni odbor
 5. Sud časti

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Sindikata.

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • statut, njegove izmjene i dopune,
 • poslovnik o svom radu,
 • bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika Skupštine,
 • bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika Sindikata,
 • bira i opoziva tri člana Upravnog vijeća,
 • bira i opoziva članove Nadzorne komisije,
 • bira i opoziva članove Suda časti,
 • razmatra i usvaja izvještaje ostalih tijela,
 • donosi odluku o ujedinjenju s drugim sindikatima,
 • donosi odluku o prestanku djelovanja Sindikata.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna Skupština se održava svake četiri godine, a saziva ju Upravno vijeće.

Izvanrednu sjednicu saziva Upravno vijeće na zahtjev:

 • Upravnog vijeća,
 • Nadzornog odbora
 • Najmanje 2/3 članova sindikata

Upravno vijeće dužno je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se mora održati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ako upravno vijeće ne sazove sjednicu u rokovima navedenim u prethodnom stavku, sazivaju je predlagači koji predlažu i dnevni red.

Članak 19.

U Skupštinu Sindikata bira se po jedan zastupnik na svakih petnaest članova Sindikata.

Skupština donosi valjane odluke ako je nazočna natpolovična većina zastupnika.

Odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnog broja zastupnika.

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 20.

Upravno vijeće se sastoji od predsjednika i dopredsjednika Sindikata i  pet članova koje bira Skupština.

Predsjednik i dopredsjednik Sindikata po položaju su predsjednik i dopredsjednik Upravnog vijeća.

Članak 21.

Upravno vijeće je najviše tijelo Sindikata između dva zasjedanja Skupštine, a u svojoj nadležnosti sukladno ovom Statutu i prenesenim ovlastima Skupštine, poduzima aktivnosti važne za cjelokupni Sindikat.

Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici Upravnog vijeća nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 22.

Upravno vijeće naročito:

 • donosi odluku o sazivanju Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi pravilnike predviđene ovim Statutom
 • imenuje članove pregovaračkog odbora za sklapanje kolektivnog ugovora
 • odlučuje o sklapanju kolektivnog ugovora
 • donosi odluku o pitanjima koja su ovim Statutom i ovlastima od strane Skupštine prenijeta u nadležnost Upravnog vijeća
 • donosi odluku o stupanju u štrajk i prestanku štrajka,
 • donosi i provodi financijski plan Sindikata,
 • usvaja godišnji financijski izvještaj,
 • imenuje osobe ovlaštene za potpisivanje instrumenata plaćanja u platnom prometu
 • odlučuje o raspolaganju imovinom Sindikata
 • utvrđuje listu kandidata i njihovih zamjenika za radničko vijeće
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu
 • donosi odluke o udruživanju u udruge sindikata više razine
 • odlučuje o potrebi zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih u Sindikatu
 • uređuje način rada i izbora sindikalnih povjerenika
 • izvršava i ostale poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 23.

Upravno vijeće Sindikata bira tajnika Upravnog vijeća iz svojih redova.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

ČIanak 24.

Predsjednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat prema poslodavcu i u pravnom prometu s trećim osobama.

Predsjednik Sindikata je glavni sindikalni povjerenik.

U slučaju dulje spriječenosti predsjednika Sindikata u obavljanju njegovih poslova zamjenjuje ga dopredsjednik Sindikata.

U slučaju trajne spriječenosti predsjednika Sindikata u obavljanju njegovih poslova, Upravno vijeće će, iz svojih redova izabrati osobu koja će zamjenjivati predsjednika Sindikata, do sazivanja izvanredne sjednice Skupštine na kojoj će se izabrati novi predsjednik Sindikata.

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje iz redova zastupnika bira i opoziva Skupština.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire financijsko-materijalno poslovanje Sindikata te usklađenost odluka tijela Sindikata s odredbama ovog Statuta i zakona.

Članak 26.

Nadzorni odbor ima dužnost najmanje dva puta godišnje pregledati poslovne knjige Sindikata te po utvrđenom nadzoru pisano izvijestiti Upravno vijeće, a na Skupštini podnijeti izvještaj.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

SUD ČASTI

Članak 27.

Sud časti ima tri (3) članova koje iz redova zastupnika bira i opoziva Skupština

Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika Suda časti.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.

Sud časti:

 • odlučuje o žalbi člana protiv odluke Upravnog vijeća o kaznama iz članka 11. Statuta,
 • posreduje u sporovima između člana i Sindikata

Sud časti može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno najmanje većina članova, o odluka je donesena ako je za nju glasovala natpolovična većina nazočnih članova.

 TRAJANJE MANDATA

Članak 28.

Mandat članova svih tijela u Sindikatu traje četiri godine.

Po isteku mandata isti članovi koji su bili izabrani u tijela Sindikata mogu biti ponovno birani.

NAČIN IZBORA U SINDIKATU

Članak 29.

Kandidate za tijela Sindikata imaju pravo predlagati svi članovi Sindikata.

Svi izbori za tijela Sindikata su tajni, osim ako se dvotrećinskom većinom članova biračkog tijela ne odluči drugačije.

Izbori su pravovaljani ako u njima sudjeluje najmanje natpolovična većina ukupnog broja članova biračkog tijela.

NAČIN RADA SINDIKATA

Članak 30.

Sindikat radi u skladu sa ovim Statuom na način da u pojedinim područjima rada na svakih 20 do 50 članova bira jednog sindikalnog povjerenika.

Način rada I izbora sindikalnih povjerenika uređuje Upravno vijeće.

Mandat sindikalnih povjerenika iz stavka prvog ovog članka istovjetan je mandatu predsjednika Sindikata i mogu biti birani ponovno.

Sindikalni povjerenici mogu se organizirati u sindikalno povjereništvo koje za svoj rad odgovara Predsjedniku sindikata i Upravnom vijeću.

Sindikalni povjerenici u skladu sa odredbama ovog Statuta izabrati će se u roku dva mjeseca od donošenja ovog Statuta.

PODRUŽNICE SINDIKATA

Članak 31.

Sindikat može biti organiziran kroz podružnice.

Organizacija, ustroj i financiranje podružnica uređeni su Pravilnikom o radu podružnica koji donosi Upravno vijeće Sindikata.

Članak 32.

Kada se bira jedan član, a predložen je jedan kandidat, izabran je ako je dobio natpolovičan broj glasova nazočnih zastupnika.

Kada se bira jedan član, a predloženo je dva kandidata, izabran je onaj koji je dobio veći broj glasova nazočnih zastupnika.

Kada se bira jedan član, a predloženo je više kandidata, izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičan broj glasova zastupnika.

Ako ni jedan od više predloženih kandidata ne dobije natpolovičan broj glasova zastupnika, postupka glasovanja se ponavlja za dva kandidata koji su u prethodnom glasovanju dobili najveći broj glasova. Izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova nazočnih zastupnika.

Kada se od više predloženih kandidata bira više članova, izabrani su oni koji su redom dobili najveći broj glasova.

Kada se bira više članova, a predložen je isti broj kandidata koji se bira, biraju se kao jedinstvena lista, a izabrani su ako ta lista dobije natpolovičan broj glasova.

Članak 33.

U slučaju da član koji je izabran u tijela Sindikata prestane obavljati svoju sindikalnu djelatnost radi neaktivnosti, odlaska u mirovinu, prestanka radnog odnosa, smrti i sl. tada je Upravno vijeće dužno imenovati drugog člana.

OPOZIV ČLANOVA TIJELA SINDIKATA

Članak 34.

Svi članovi tijela Sindikata mogu se opozvati ako u svojem radu grubo povrijede odredbe ovog Statuta ili Programa i odluka Upravnog vijeća.

Članovi tijela opozivaju se na način kako su i birani.

KOLEKTIVNI UGOVORl

Članak 35.

Upravno vijeće Sindikata ovlašteno je voditi pregovore s poslodavcem o sklapanju kolektivnih ugovora.

Ako se osnuje pregovarački odbor za sklapanje kolektivnog ugovora, članove za pregovarački odbor imenuje svojom odlukom Upravno vijeće Sindikata.

Članak 36.

Sindikat može svoje pravo za sklapanje kolektivnog ugovora prenijeti na udrugu više razine, ukoliko bude član takve udruge te ako Upravno vijeće Sindikata donese takvu odluku.

PRAVO NA ŠTRAJK I POSTUPAK ORGANIZIRANJA INDUSTRIJSKIH AKCIJA

Članak 37.

Industrijskim akcijama u smislu ovog Statuta smatraju se:

 • prosvjedi
 • ograničene obustave rada
 • štrajk solidarnosti
 • štrajk

 Članak 38.

Štrajk je organizirani prekid rada i sredstvo u borbi za ostvarenje radničkih i zaposleničkih prava, a pokreće se kad je propao svaki pokušaj da se postigne sporazum s poslodavcem.

Članak 39.

Odluku o provođenju štrajka i štrajka solidarnosti donosi Upravno vijeće.

Odlukom se utvrđuju zahtjevi radnika, razlozi štrajka, vrijeme početka štrajka i mjesto okupljanja sudionika u štrajku.

Članak 40.

Odlukom o provođenju štrajka osniva se štrajkački odbor koji ima četiri (4) člana.

Štrajkački odbor donosi program štrajkačkih aktivnosti i rukovodi štrajkom.

Članak 41.

Član Sindikata ne smije sudjelovati u štrajku koji nije organizirao Sindikat, odnosno koji Sindikat ne podržava.

PRESTANAK DJELOVANJA SINDIKATA

Članak 42.

Sindikat prestaje postojati ako se ispune pretpostavke predviđene Zakonom o radu.

Prijedlog za prestanak rada Sindikata može podnijeti predsjednik Sindikata, Upravno vijeće, Nadzorni odbor i devedeset posto (90%) članova.

Odluku o prestanku djelovanja Sindikata donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih zastupnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Statut i njegove izmjene i dopune donosi Skupština.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Sindikata radnika aerodroma Zagreb od 04.04.2014. godine.

Zagreb, 08.09.2021.

Predsjednik sindikata

                                                                                                                                                                              Dragan Filipović

6534 Ukupno 2 Danas
error: Content is protected !!